KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informujemy:
1. Aby skorzystać z naszych usług, najczęściej musisz podać dane osobowe. Podajesz je dobrowolnie.
2. Administratorem Twoich danych jest Dom Kultury w Łęczycy, ul. Jana Pawła II 11, 99-100 Łęczyca.
3. Dane będziemy przetwarzać wyłącznie w celu prowadzenia działalności statutowej lub działalności gospodarczej wspierającej działalność statutową.
4. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych są przepisy prawa, w szczególności ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W niektórych przypadkach będziemy potrzebować Twojej zgody, o czym zostaniesz odrębnie poinformowany, z prawem do jej cofnięcia.
5. Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres korzystania z usług oraz później przez okres wskazany przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub do upływu okresu przedawnienia Ew. roszczeń cywilnoprawnych.
6. Odbiorcami danych będą instytucje upoważnione do kontroli zgodnie z przepisami prawa, ponadto firmy świadczące na naszą rzecz usługi prawne, doradcze, informatyczne, usługi porządkowania, archiwizowania i niszczenia dokumentów. Odbiorcami danych będą też nasi pracownicy i osoby fizyczne wykonujące obowiązki na podstawie umowy cywilnoprawnej.
7. Zgodnie z RODO przysługują Ci prawa:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) uzupełniania, poprawiania, sprostowania swoich danych,
c) usunięcia danych, gdy ich przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obo¬wiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
d) ograniczenia przetwarzania, na warunkach określonych w art. 18 RODO,
e) wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, gdy przetwarzanie danych następuje w ramach sprawowania władzy publicznej.
8. Jeżeli przypuszczasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodni z RODO, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. Zachęcamy jednak najpierw do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres poczty elektronicznej: biuro@protekto.org. W sprawach poufnych, objętych tajemnicą inspektora ochrony danych, możesz uzyskać kontakt bezpośredni.

Ciekawe linki

Info o imprezach:

Opis najważniejszych imprez, organizowanych przez Dom Kultury w Łęczycy znajdziecie w dziale "Imprezy".

Więcej informacji »


Info o zajęciach:

Szczegółowe informacje na temat stałych zajęć w naszej placówce znajdziecie w dziale "Zajęcia stałe".

Więcej informacji »